Egzamin maturalny

EM 2023 Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

W nawiązaniu do pisma Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 8 grudnia 2022 r., przekazujemy opublikowane nowe materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Informacje dostępne pod linkami:

1) informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/wnioski-z-badan-diagnostycznych-przeprowadzonych-w-marcu-i-grudniu-2022-r/

2) opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”):

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/20230315%20MateriaC5%82y%20dodatkowe%2017_Rekomendacje%20i%20przykladowe%20ocenione%20wypracowania.pdf

 

Matura Formuła 2023

Czas trwania egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (Formuła 2023)

Czas trwania matury z języka polskiego

 • część pisemna na poziomie podstawowym – 240 minut (było 170 minut); 
 • część pisemna na poziomie rozszerzonym – 210 minut (było 180 minut); 
 • część ustna – 30 minut. 

 Podobnie jak w trakcie egzaminu z języka polskiego podczas matury z matematyki, uczeń będzie miał do dyspozycji więcej czasu: 

 • część pisemna na poziomie podstawowym – 180 minut (było 170 minut); 
 • część pisemna na poziomie rozszerzonym –180 minut. 

Czas trwania egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego nie ulega zmianie:

 • część pisemna na poziomie podstawowym – 120 minut
 • część pisemna na poziomie rozszerzonym – 150 minut
 • część pisemna na poziomie dwujęzycznym – 180 minut
 • część ustna – 15 minut

Język polski – najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym dla szkół ponadpodstawowych (formuła 2023)

Maturzyści zdający egzamin w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024, otrzymają nie jeden, a dwa arkusze egzaminacyjne na maturze pisemnej z języka polskiego. 

 • Pierwszy arkusz będzie zawierał dwa testy:
  • Część 1. Język polski w użyciu (5–7 zadań; maksymalnie 10 punktów) 
   Ten test będzie zawierał dwa teksty na zbliżone tematy wraz z zadaniami. Zadania będą sprawdzały umiejętności uczniów w obszarze: czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomości zasad pisowni i posługiwania się poprawną polszczyzną, a także pisania notatki syntetyzującej.
  • Część 2. Test historyczno-literacki (6–15 zadań; maksymalnie 15 punktów) 
   Ten test będzie obejmował co najmniej 2 zadania egzaminacyjne dotyczące każdej z grup okresów literackich. Zadania opracowane będą na podstawie krótkich tekstów literackich, nieliterackich i ikonografii. 
    
 • Drugi arkusz to jedno zadanie – zadanie rozszerzonej odpowiedzi – polegające na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch podanych tematów (maksymalnie 35 punktów). Tematy nie będą wskazywać konkretnej lektury obowiązkowej, co oznacza, że uczeń będzie mógł wybrać lekturę samodzielnie spośród wszystkich lektur obowiązkowych.

 

Egzamin maturalny ustny z języka polskiego będzie składał się z wylosowanego zestawu 2 zadań (maksymalnie 30 punktów): 

 • polecenie 1. z puli zadań jawnych sprawdza znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej;
 • polecenie 2. dotyczy zagadnienia z literatury lub innych dziedzin sztuki albo języka; uczeń powinien omówić je na podstawie dołączonego tekstu literackiego, nieliterackiego lub ikonicznego. 

 

Matematyka – najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym dla szkół ponadpodstawowych (formuła 2023) 

Zdający maturę z matematyki w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 otrzymają arkusz egzaminacyjny, w którym: 

 • za zadania zamknięte będzie można otrzymać 29 punktów, za zadania otwarte – 17 punktów;
 • będzie od 7 do 13 zadań otwartych; rozwiązać należy jedno zadanie na dowodzenie; usunięto zadania na dowód geometryczny oraz wzory skróconego mnożenia dla potęg trzecich, ograniczono wymagania dotyczące wielomianów, a także wymagania ze stereometrii, m.in. całkowicie usunięto zagadnienia dotyczące brył; 
 • wśród zadań otwartych mogą pojawić się m.in.: 
  • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi jednym wyrazem lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wyrażeniami matematycznymi,
  • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające wykonania prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania, 
  • zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienia jej realizacji; 
 • wśród zadań zamkniętych mogą pojawić się m.in.: 
  • zadania wyboru wielokrotnego, 
  • zadania typu prawda-fałsz, 
  • zadania na dobieranie;
 • może wystąpić jedna lub kilka wiązek zadań; wiązka składa się z zestawu od 2 do 4 zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym. 

Język obcy nowożytny – najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym dla szkół ponadpodstawowych (formuła 2023) 

Zmienia się poziom znajomości języka obcego określanego przez ESOKJ/CEFR:

 • poziom podstawowy – B1+/B2*
 • poziom rozszerzony – B2+/C1*
 • poziom dwujęzyczny – C1+/C2*

(*dotyczy umiejętności receptywnych: rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego)

Od maturzysty oczekuje się użycia bogatszego słownictwa, stosowania szerszego zakresu struktur leksykalno-gramatycznych oraz rozumienia i tworzenia bardziej złożonych tekstów.

W zadaniach w arkuszu z rozumienia tekstu słuchanego zostają wydłużone tekstu do słuchania:

 • na poziomie podstawowym z 20 min. na 25 min.,
 • na poziomie rozszerzonym z 25 min. na 30 min.

W zadaniach w arkuszu z rozumienia tekstu czytanego tekstu są dłuższe:

 • na poziomie podstawowym było 900-1200 wyrazów – teraz jest 1200-1450 wyrazów,
 • na poziomie rozszerzonym było 1300-1600 wyrazów – teraz jest 1600-1800 wyrazów.

W zadaniu na tworzenie wypowiedzi pisemnej:

 • na poziomie podstawowym zwiększa się ilość słów do napisania – było 80-130 wyrazów – teraz jest 100-150 wyrazów (również zadanie jest punktowane na 12 pkt, a nie jak do tej pory na 10 pkt),
 • na poziomie rozszerzonym pozostaje bez zmian – ilość wyrazów 200-250 (punktacja też nie ulega zmianie – 13 pkt)

OGÓLNIE

Czas trwania egzaminu nie ulega zmianie, ale zwiększa się ilość zadań i punktów. 

Dodatkowo jest jedno zadanie 1 z rozumienia tekstu czytanego i 1 ze środków językowych.  Zwiększają się też niektóre zadania np. nie ma 3 przykładów tylko 5.

Punktacja:

 • poziom podstawowy – w sumie uczeń mógł zdobyć 50 pkt – teraz jest 60 pkt,
 • poziom rozszerzony – w sumie uczeń mógł zdobyć 50 pkt – teraz jest 60 pkt.

Zadania otwarte:

 • poziom podstawowy – nie było zadań otwartych, teraz jest co najmniej 1 zadanie otwarte w części rozumienia ze słuchu, co najmniej 1 z rozumienia tekstu pisanego i co najmniej 1 ze znajomości środków językowych,
 • poziom rozszerzony – analogicznie do poziomu podstawowego.

Ponadto pojawia się nowy typ zadania, tzw. sety leksykalne, w którym uczeń musi znaleźć jedno wspólne słowo, które uzupełnia dwa zdania (poziom podstawowy) lub trzy zdania (poziom rozszerzony).