Katarzyna Góralska

KatarzynaGoralskaMgr Katarzyna Góralska

Pani dyrektor Katarzyna Góralska jest absolwentką III LO im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. W 1991 roku uzyskała tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1999 roku ukończyła Podyplomowe Studia na Wydziale Zarządzania w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, a w 2000 roku studia podyplomowe w PWSZ w Płocku w zakresie „Organizacja i zarządzanie szkołą”. Podjęła pracę w III LO jako nauczyciel języka polskiego. W 1998 roku pełniła funkcję wicedyrektora, a w latach 1999-2008 funkcję dyrektora szkoły.

Kierując pracą III LO, pani dyrektor Katarzyna Góralska wykazała szczególną troskę o unowocześnianie procesu dydaktycznego. Inspirowała społeczność szkolną do uczestnictwa w licznych turniejach, konkursach, do udziału w wielu projektach (np. Socrates Comenius, „Szkoła z klasą”, „Szkoła Marzeń”), w wymianach międzynarodowych (ze szkołą niemiecką, francuską, ukrainską, litewską). Pozyskiwała sposorów i sojuszników szkoły, starała się o poprawę bazy lokalowej (np. dobudowa piętra nad aulą, dobudowa aneksu sportowego) oraz wysoki poziom bazy dydaktycznej (np. realizacja programów MENiS „Pracownie komputerowe w każdej szkole”, „Internetowe centra informacji multimedialnej”). Dzięki tym wszystkim staraniom III LO dało się poznać jako szkoła twórcza, innowacyjna, osiągająca sukcesy, ceniona w środowisku lokalnym.

Od 1 września 2008 roku pani Katarzyna Góralska pełni funkcję Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.