Stypendia

Stypendia w roku szkolnym 2020/2021 –

wszelkie informacje w bibliotece szkolnej

 

 • Stypendia miejskie

 

Do ubiegania się o stypendium miejskie uprawnieni są uczniowie:

 • uczęszczający do szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, które są prowadzone lub dotowane przez Miasto Płock oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, do czasu ukończenia kształcenia,
 • posiadający dochód na osobę w rodzinie poniżej 3.000 zł BRUTTO,
 • osiągający dobre wyniki nauczania, tzn. średnia ocen co najmniej:
  5,00 w szkole podstawowej klasy IV – VI,
  4,75 w szkole podstawowej klasy VII – VIII,

  4,00 w szkołach ponadpodstawowych,
 • posiadający co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
 • posiadający rachunek bankowy – przy czym uczniowie w wieku przed ukończeniem 13 lat oraz uczniowie niepełnosprawni, bez względu na wiek, mogą korzystać z rachunków założonych przez rodziców bądź opiekunów.

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, zaś obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

Średnia wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia obejmująca określone trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku, tj.: październik, listopad, grudzień lub marzec, kwiecień, maj – w zależności od terminu jego złożenia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium miejskie powinna być poniżej 3.000 zł BRUTTO.
 
Stypendium miejskie przyznawane jest każdorazowo na semestr, wyłącznie w formie świadczenia pieniężnego przekazywanego w równych ratach miesięcznych przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy stypendysty w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc.
 
Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych lub gimnazjów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium na I semestr, tj. w czerwcu do ostatniego dnia  zajęć dydaktyczno – wychowawczych, mają obowiązek dostarczyć w terminie do dnia 5 września do ZJO zaświadczenie o kontynuacji nauki odpowiednio w szkole ponadpodstawowej.

Zgodnie z Regulaminem wypłatę stypendium miejskiego wstrzymuje się po przekroczeniu przez ucznia 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze, ponadto umyślne podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przez wnioskodawcę w danych mających wpływ na ustalenie uprawnień lub wysokość stypendium, skutkuje bezterminowym wykluczeniem ucznia z programu stypendium miejskiego, co oznacza, że wnioski o przyznanie stypendium, składane przez takiego ucznia lub jego rodziców w kolejnych edycjach, nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie stypendiów miejskich można składać w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock w terminach:

 • na I semestr roku szkolnego – do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych (średni dochód – marzec, kwiecień, maj),
 • na II semestr roku szkolnego – do 5 lutego (średni dochód – październik, listopad, grudzień).

 

Ważne !!!
Stypendium miejskie jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 17 % dopiero po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną – 3.800 zł – przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za 2020 rok może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł.

 

O stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może ubiegać się każdy uczeń szkoły publicznej prowadzonej przez Miasto Płock (z wyjątkiem uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz absolwentów wszystkich typów szkół) lub słuchacz kolegium bez względu na miejsce zamieszkania.

Stypendia  za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje się dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu każdego semestru.

Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie trzeba składać żadnych wniosków. Można otrzymać niezależnie i równocześnie obydwa stypendia:
– jedno za wyniki w nauce,
– drugie za osiągnięcia sportowe.

Stypendia przyznawane są uczniom osiągającym bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce albo osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz posiadającym co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
 
Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Stypendia wypłacane są jednorazowo, odpowiednio w terminach:
1) za pierwszy semestr roku szkolnego – po zakończeniu semestru;
2) za drugi semestr – po zakończeniu semestru (we wrześniu).

O przeznaczeniu stypendiów decyduje uczeń – stypendysta.
Stypendia wypłacane są w gotówce, w wysokości 100 zł.

Stypendia motywacyjne w całości finansowane są przez organ prowadzący szkoły, tzn. Miasto Płock. W I semestrze 2020 roku stypendium otrzymało 1.000 stypendystów.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:

 • zamieszkujący na terenie miasta Płocka,
 • uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
  bezrobocie,
            niepełnosprawność,
            ciężka lub długotrwała choroba,
            wielodzietność,
            brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
            alkoholizm lub narkomania,
            rodzina jest niepełna,
             inne zdarzenie losowe o charakterze trwałym.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).

Wysokość stypendium szkolnego – jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł i nie może przekraczać 248,00 zł miesięcznie.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.,
 • całkowitego lub częściowego porycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
 • pieniężnej, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe. 

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym i może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi (słuchaczowi), który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, gdy łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych stypendiów przekracza 2.480 zł (w przypadku słuchaczy kolegiów – 2.232 zł).

WAŻNE !!!
Zgodnie z Regulaminem wypłatę stypendium szkolnego wstrzymuje się m.in. po przekroczeniu przez ucznia limitu godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych ustalonego przez dyrektora szkoły na każdy rok szkolny.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do dnia 15 września każdego roku:

 • w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka o ile jej siedziba znajduje się na terenie Miasta Płocka,
 • w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeżeli siedziba szkoły znajduje się
  poza granicami Miasta Płocka.

W okresie styczeń  – czerwiec 2020 roku z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju stypendia szkolne realizowane są wyłącznie w formie pieniężnej, tj. bez konieczności przedstawiania FV do rozliczenia.

Termin kwalifikowania rachunków i faktur VAT w ramach stypendium za okres wrzesień – grudzień 2020 roku obejmować będzie wydatki na cele edukacyjne ucznia poniesione od 1 lipca 2020 roku.

 

 • Zasiłki losowe finansowane z budżetu miasta Płocka i budżetu Państwa


Zasiłek losowy (szkolny) może otrzymać uczeń:

 • zamieszkały na terenie miasta Płocka,
 • uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

„Zdarzeniem losowym” kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne od losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja, tj. stanie się ofiarą przestępstwa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, ale również pożar, gradobicie.
 
Wysokość zasiłku szkolnego zależy od przedstawionej sytuacji, jednakże nie może przekroczyć kwoty 620 zł. Zasiłek szkolny może być przyznany, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, w formie:

 • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć:

 • w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka o ile jej siedziba znajduje się na terenie Miasta Płocka,
 • w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeżeli siedziba szkoły znajduje się poza granicami Miasta Płocka

 

 • Stypendia unijne finansowane ze środków unijnych i budżetu Państwa

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
– najlepsza inwestycja w człowieka
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne

 • Mazowiecki program stypendialny dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020, którzy spełnią założenia Regulaminu.
 • Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2019/2020 na obszarze Województwa Mazowieckiego przez:
 • Departament Edukacji Publicznej i Sportu
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  Brechta 3, 03-472 Warszawa
 • Kontakt tel: 22/59-79-449       22/59-79-423
  22/59-79-435       22/59-79-410
                   22/59-79-430       22/59-79-413
 • Celem szczegółowym projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów klas VII -VII szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z obszaru Województwa Mazowieckiego. Stypendium udzielone zostanie na okres 10 miesięcy, tj.: od 1 września 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku, zaś jego łączna wysokość wyniesie nie mniej niż 500 zł, czyli 450 zł miesięcznie. Rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej przewidziana jest w terminie od 9 do 16 września 2019 r., zaś przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 23 września 2019 r.
 • W trakcie otrzymywania stypendium uczeń będzie podlegał opiece dydaktycznej nauczyciela-opiekuna stypendysty, zatrudnionego w szkole ucznia. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc uczniowi w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 • Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów wraz z obowiązującym w roku szkolnym 2019/2020 Regulaminem zamieszczone są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego stypendia.oeiizk.waw.pl