Opieka zdrowotna uczniów
Godziny pracy Pielęgniarki Szkolnej obowiązujące od 01.10.2023 r.

 • Poniedziałek: 7.00-14.35
 • Wtorek: 7.00-14.35
 • Środa: 7.00-14.35
 • Czwartek: 7.00-14.35
 • Piątek: 7.00-14.35

Q PP 3_Zał. 1 Sprzeciw rodziców lub pełnoletn. ucznia na obj. prof. op. zdr.

Q PP 3_Zał. 2 Zgoda_sprzeciw rodziców lub pełnol. ucznia pos. orzecz. o niepełnospr. na profil. op. zdr

INFORMACJA DO RODZICÓW

Działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) informuję, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących:

 1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub w klasie I oraz w klasie III, V, VII szkoły podstawowej, w klasie I oraz ostatniej szkoły ponadpodstawowej, a także kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniem z problemem zdrowotnym;
 2. opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 3. udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów;
 4. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
 5. grupowej profilaktyce fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym u uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

Wyrażenie sprzeciwu wobec objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną wymaga formy pisemnej (zgodnie z art. 7. ust. 3 ustawy). Wzór druku dla wyrażenia sprzeciwu jest dostępny do pobrania w gabinecie pielęgniarki szkolnej.

Jednocześnie informuję, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.szpitalplock.pl oraz w gabinecie pielęgniarki szkolnej.

Rodzice uczniów posiadający orzeczenie o niepełnosprawności proszeni są o dostarczenie wyżej wymienionego orzeczenia do gabinetu pielęgniarki szkolnej w celu zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem podczas pobytu w szkole.

 

Z poważaniem

Pielęgniarka Szkolna