Informacje dla rodziców

Ogólne warunki ubezpieczenia dzieci i młodzieży (przejdź …)

 

Konto Rady Rodziców  38 1060 0076 0000 3200 0024 9893  Bank BHP w Płocku

W tytule przelewu dopisek – wpłaty na Radę Rodziców.

 

Szanowni Państwo!

w odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa na spotkaniu zawodoznawczym w dn. 31 marca br. zapotrzebowanie, podajemy dodatkowe źródła informacji o ścieżkach kształcenia i zawodach:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl  – portal zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów oraz zewnętrzne oceny ich jakości;

www.barometrzawodow.pl –  (prognozy krótkoterminowe)  – „barometr zawodów” to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe;

www.ploteus.com – portal dotyczący możliwości kształcenia w Europie: internetowa baza danych
o możliwościach kształcenia i szkolenia w 30 krajach Europy;

www.kwalifikacje.edu.pl strona projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życierealizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

Mając na uwadze fakt, że to właśnie Rodzic jest często pierwszym doradcą edukacyjnym swojego dziecka, przedstawiamy poniżej wykaz linków do stron z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, pragnąc w ten sposób wesprzeć Państwa wysiłki podejmowane na rzecz wspierania młodzieży w procesie planowania i dokonywania wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa cenne źródło informacji i narzędzie wsparcia w procesie wyboru drogi edukacyjno-zawodowej Państwa dzieci.

www.koweziu.edu.pl, www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.plto strony Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, na których znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształcenia zawodowego, szkolne plany nauczania w zawodach oraz publikacje do bezpłatnego pobrania, np. materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery edukacyjno-zawodowej uczniów, dzieci i młodzieży. Warto spojrzeć na zakładkę: Publikacje KOWEZiU.   

www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/vademecum-doradztwa-zawodowego –  na stronie udostępnione są do elektronicznego, bezpłatnego pobrania następujące publikacje dla rodziców:

  1. a) jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum;
    b) pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców.

www.perspektywy.pl – portal edukacyjny dla młodzieży zawierający m.in. informacje dotyczące zawodów, kierunków studiów, egzaminu maturalnego, ponadto aktualizowane rankingi szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych.

www.psz.praca.gov.pl – Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia pokazujący m.in. statystyki rynku pracy, akty prawne. Na stronie dostępna jest także Klasyfikacja zawodów i specjalności.

www.magazynkariera.pl – uzyskacie tu Państwo informacje na temat niektórych branż i sektorów rynku pracy pod kątem możliwości zatrudnienia, najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych i średnich zarobków, a także potencjalnych ścieżek dostępu do zawodu – wraz z przyporządkowanymi im ofertami pracy.

www.cke.edu.pl – strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej bogata w informacje dotyczące  zasad i procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, zawodowego; na stronie dostępne są także informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 www.talentgame.pl  – strona z dostępem do gry edukacyjno-diagnostycznej pt. Tajemnice Akropolis. Narzędzie do pobrania on-line.

www.men.gov.pl – strona Ministerstwa Edukacji Narodowej na której znajdziecie Państwo wiele aktualnych aktów prawnych dotyczące kształcenia i zmian z nim związanych;
a w zakładce: kształcenie zawodowe m.in. zagadnienia eurodoradztwa.

Szanowni Państwo!

Sięganie przez młodzież po substancje psychoaktywne, w tym dopalacze, to palący problem współczesności. Warto w związku z tym wiedzieć, gdzie poszukiwać pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży spowodowanych zażyciem dopalaczy.

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Znajdziecie tu Państwo informacje na temat:

– negatywnych skutków zażywania dopalaczy,

– możliwości leczenia.

800 100 100 , pomoc@800100100.pl – bezpłatna, anonimowa pomoc telefoniczna oraz online dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. Otrzymacie tu Państwo wsparcie
w sytuacjach związanych między innymi  z:

– zagrożeniem nowymi technologiami, cyberprzemocą,

– kontaktem z substancjami psychoaktywnymi, uzależnieniem,

– zaburzeniami odżywiania, depresją.

Telefon prowadzi Fundacja: Dzieci Niczyje, linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 – 18.00.

801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania. Pod tym numerem specjaliści udzielają wsparcia w sytuacjach trudnych, informują na temat ryzyka używania narkotyków
i dopalaczy. Telefon jest prowadzony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i czynny jest codziennie w godzinach: 16.00 – 21.00.

Poradnia internetowa www.narkomania.org.pl – anonimowa pomoc online lekarza psychiatry, psychologa i prawnika. Poradnia prowadzona na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.