Pedagog szkolny

Szanowni Państwo,

poniżej przestawiam sieć instytucji świadczących na terenie miasta Płocka bezpłatną pomoc dla mieszkańców miasta:

Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

ul. Misjonarska 22, Płock

tel.: (24) 364-76-15

Porad udzielają m.in: pedagog, psycholog, logopeda, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawnik, profilaktyk uzależnień

Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna

ul. Al. Kilińskiego 6 A, Płock

tel.: (24) 364-54-12

Porad udzielają m.in.: profilaktyk i terapeuta uzależnień, psycholog, pedagog resocjalizacji

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Płocku

ul. Zgliczyńskiego 4, Płock

tel.: (24) 364-02-48

Porad udzielają m.in: pedagodzy, psycholodzy, prawnicy, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, specjalista pracy socjalnej

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Kai Kairos

ul. Rembielińskiego 6 A, Płock

(pawilon handlowy, I piętro)

tel.: (24) 364-18-17

W stowarzyszeniu działa m.in: poradnia internetowa: http://kaikairos.pl/poradnia-internetowa-kaikairos/

Poradnia Zdrowia Psychicznego

(osoby ubezpieczone – pacjenci w ramach NFZ)

ul. Reja 15/3, Płock

tel. (24) 364-53-21

Porad udzielają m.in: psychiatrzy, psycholodzy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

ul. Zgliczyńskiego 4, Płock

tel.: (24) 364-02-10

Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

ul. Zgliczyńskiego 4, Płock

(budynek parterowy)

tel.: (24) 364-02-54

 

Ponadto, szkoła w zakresie diagnozy i terapii młodzieży uczęszczającej do naszej placówki współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Płocku, ul. 21 Stycznia 7, tel. (24) 367-23-23

Opracował pedagog: Hanna Drzewiecka-Krawczyk