KONTAKT
 
Tel. do sekretariatu szkoły: 24 364-06-40
Poza godzinami pracy szkoły: 669-885-963
 
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Kolegialna 20
09-402 Płock
tel. 24 367-26-01/ 24 367-26-18/19
Telefon alarmowy (czynny poza godzinami pracy PSSE) – 609-817-331

 

Bezpieczny powrót do szkoły – 10 zasad ucznia

Bezpieczny powrót do szkoły – wskazówki dla rodzica

Zasady bezpiecznego korzystania z transportu publicznego

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnegoaktualne_wytyczne

 

Rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 1/2021/2022

Konsultacje szkolnych specjalistów


Kształcenie na odległość

Organizując w naszej szkole proces kształcenia na odległość zadbaliśmy o bezpieczeństwo naszych uczniów w sieci oraz łatwość i skuteczność odbioru przekazywanych treści. Wszystkie zajęcia realizowane zdalnie odbywają się za pomocą bezpiecznego pakietu aplikacji G Suite wspieranych przez technologię Google AI. Zamieszczone filmy pokazują jak robimy to na co dzień.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

od poniedziałku – 19 października 2020 r. wszyscy uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku realizować będą mieszany (hybrydowy) system nauczania, co oznacza że co najmniej połowa uczniów będzie miała zajęcia stacjonarne w szkole, a pozostała część będzie realizowała zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W równych odstępach czasu (co 1 tydzień) następować będzie cykliczna zmiana sposobu kształcenia.

Zajęcia stacjonarne w najbliższy poniedziałek rozpoczynają uczniowie klas I i III, uczniowie klas II uczyć się będą zdalnie.

Zarówno nauczyciele jak i dyrekcja szkoły dokładają wszelkich starań, aby w tych trudnych dla nas wszystkich warunkach, zapewnić ciągłość procesów nauczania i uczenia się.

W związku z powyższym w szkole przyjęto następujący model nauczania hybrydowego:

  • zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne prowadzone będą zgodnie
   z tygodniowym rozkładem zajęć;
  • zajęcia stacjonarne odbywać się będą w stałych salach lekcyjnych;
  • przy organizacji nauki zdalnej zapewniono łączenie przemiennego kształcenia
   z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia poprzez zaznaczenie
   w planie lekcji kolorem czerwonym zajęć prowadzonych online w czasie rzeczywistym i kolorem czarnym zajęć prowadzonych z wykorzystaniem modułu Planer w dzienniku elektronicznym;
  • plan zajęć, w którym poszczególne zajęcia lekcyjne oznaczone zostały odpowiednio kolorem czerwonym lub czarnym, dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.3lo.pl (zakładka: Plan lekcji);
  • ujednolicone zostały aspekty techniczne zdalnego nauczania poprzez wyznaczenie aplikacji Meet do prowadzenia lekcji online (z możliwością korzystania z połączeń video i chatu). Aplikacja jest bezpłatna i stanowi integralną część pakietu bezpiecznych aplikacji G Suite wspieranych przez technologię Al Google. Przy prowadzeniu kształcenia na odległość wykorzystywany będzie również dziennik elektroniczny (moduł Planer),
   poprzez który nauczyciele będą przesyłać uczniom opracowane konspekty zajęć, wskazówki do pracy własnej lub materiały realizowane na zajęciach. Zadania do wykonania wymagające odesłania nauczycielowi umieszczane będą w module Zadanie domowe wraz z podaniem terminu odesłania pliku;
  • bieżąca wymiana informacji z rodzicami i uczniami odbywać się będzie poprzez dziennik elektroniczny lub z wykorzystaniem służbowych skrzynek mailowych.
  • pozalekcyjne zajęcia sportowe, dedykowane określonej grupie uczniów, odbywać się będą jedynie podczas nauki tych uczniów w trybie stacjonarnym; wszystkie inne zajęcie pozalekcyjne mogą być prowadzone w trybie online.
  • wszyscy nauczyciele, pracując w trybie hybrydowym, prowadzą zajęcia na terenie szkoły;

W czasie kształcenia na odległość zakłada się obecność ucznia i wykonywanie przez niego zadań wyznaczonych przez nauczyciela. Obecność na zajęciach będzie monitorowana przez wszystkich nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia.

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów na zajęciach odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Na zajęciach stacjonarnych i w czasie kształcenia na odległość realizowane będą przede wszystkim treści podstawy programowej a nie całości przyjętego programu nauczania, który zwykle znacznie je rozszerza.

W czasie hybrydowego systemu nauczania w przypadkach szczególnych możliwe są indywidualne rozwiązania i pomoc w porozumieniu z wychowawcą klasy.

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego oraz do maksymalnego ograniczenia kontaktów społecznych. Pamiętajmy o tym organizując swoje zajęcia oraz formy wypoczynku np. w czasie weekendu.

Serdecznie pozdrawiam i niezmiennie życzę zdrowia i rzeczywistego zaangażowania w pracę zarówno w szkole, jak i w domu.

Agnieszka Wierzchowska
                     Dyrektor szkoły


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

W trosce o zdrowie i wspólne bezpieczeństwo, zgodnie z komunikatem z dnia 28 sierpnia br poniżej zamieszczamy Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Procedurę postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19, Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracownika szkoły,  Procedurę postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz.

Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż zgodnie z Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. do szkoły może przychodzić jedynie uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz taki, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi dokumentami oraz przestrzeganie zawartych w nich zapisów. Z góry serdecznie dziękujemy za okazane zrozumienie.