SZKOŁA W CZASIE PANDEMII

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

W trosce o zdrowie i wspólne bezpieczeństwo, zgodnie z komunikatem z dnia 28 sierpnia br poniżej zamieszczamy Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Procedurę postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19, Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracownika szkoły,  Procedurę postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz.

Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż zgodnie z Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. do szkoły może przychodzić jedynie uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz taki, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi dokumentami oraz przestrzeganie zawartych w nich zapisów. Z góry serdecznie dziękujemy za okazane zrozumienie.

Zarządzenie Nr 1/2020/2021

Zarządzenie Nr 2/2020/2021

Wejścia – wyjścia

 

Bezpieczny powrót do szkoły – 10 zasad ucznia

Bezpieczny powrót do szkoły – wskazówki dla rodzica

Zasady bezpiecznego korzystania z transportu publicznego

 
KONTAKT
 
Tel. do sekretariatu szkoły: 24 364-06-40
Poza godzinami pracy szkoły: 669-885-963
 
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Kolegialna 20
09-402 Płock
tel. 24 367-26-01/ 24 367-26-18/19
Telefon alarmowy (czynny poza godzinami pracy PSSE) – 609-817-331