Stypendia

STYPENDIA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

 • PŁOCKA SZANSA EDUKACYJNA

O stypendium Płockiej szansy edukacyjnej mogą ubiegać się uczniowie:

 • uczęszczający do szkół dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, do czasu ukończenia kształcenia,
 • posiadający dochód na osobę w rodzinie poniżej 3.400 zł,
 • osiągający dobre wyniki nauczania, tzn. średnia ocen co najmniej: 4,50 w szkołach ponadpodstawowych
 • posiadający rachunek bankowy – przy czym może to być rachunek bankowy ucznia lub osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Wniosek o przyznanie stypendium Płockiej szansy edukacyjnej można złożyć w terminach:

 • w czerwcu do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych – stypendium na I semestr roku szkolnego (średni dochód – za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj)
 • do 5 dnia lutego– stypendium na II semestr roku szkolnego (średni dochód – za sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień)

 

UWAGA – program nie przewiduje innego terminu naboru wniosków, wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Stypendium Płockiej szansy edukacyjnej przyznawane jest każdorazowo na semestr, tj. okres pięciu miesięcy, wyłącznie w formie świadczenia pieniężnego przekazywanego przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy w następujących transzach:

 • za okres wrzesień – grudzień – do dnia 31 grudnia – wnioski złożone w czerwcu
 • za styczeń – do dnia 31 stycznia – wnioski złożone w czerwcu
 • za okres luty – czerwiec – do dnia 30 czerwca – wnioski złożone w lutym.

 

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium w czerwcu, mają obowiązek dostarczyć w terminie do dnia 5 września do ZJO zaświadczenie o kontynuacji nauki odpowiednio w szkole ponadpodstawowej.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny za okres pięciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, tj. w czerwcu – za styczeń luty, marzec, kwiecień, maj, zaś w  lutym – za sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.

 

Za dochód, zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu, uważa się średni przychód za I, II, III, IV, V 2023 roku z uwzględnieniem 1/12 składników rocznych, bez względu na tytuł i źródło uzyskania, z wyjątkiem świadczeń wskazanych w § 3 ust. 6 Regulaminu, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, jeśli takie występują.

Średnia wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia obejmująca określone pięć miesięcy poprzedzające złożenie wniosku, tj.: sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień lub styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj – w zależności od terminu jego złożenia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium Płockiej szansy edukacyjnej powinna być poniżej 3.400 zł.
 

Ważne !!!
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendium Płockiej szansy edukacyjnej jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 12 % po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną – 3.800 zł – przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za 2023 rok może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł.

 

 • PŁOCKIE TALENTY

program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych o znaczących osiągnięciach edukacyjnych pobierających naukę na terenie miasta Płocka, począwszy od roku szkolnego 2021/2022

 

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół dla młodzieży kształcących w formie dziennej – ogólnodostępnych lub artystycznych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, publicznych lub niepublicznych prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock oraz publicznych lub niepublicznych szkół artystycznych o uprawieniach szkół publicznych, które otrzymują dotację z budżetu państwa zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.

 

Stypendium Płockie Talenty może być przyznane uczniom spełniającym poniższe warunki:

 1. uzyskanie  tytułu   laureata   lub   finalisty   ogólnopolskiej   olimpiady   przedmiotowej   wymienionej w komunikacie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na dany rok szkolnyw sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem maturalnym oraz uprawniających odpowiednio do:
  • zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z  danego przedmiotu,
  • przyjmowania laureatów i  finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe,
 2. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
 3. uzyskanie na egzaminie maturalnym, w części pisemnej, z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym wyniku procentowego wyższego niż 85% z każdego przedmiotu,
 4. uzyskanie na egzaminie maturalnym, w części pisemnej, wyników procentowych z poszczególnych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym wyższych niż średnia wojewódzka dla danego typu szkoły i najwyższych, łącznych wyników procentowych ze wszystkich tych przedmiotów w skali miasta Płocka,
 5. uzyskanie najlepszego wyniku procentowego w danej szkole na egzaminie maturalnymze wszystkich przedmiotów  zdawanych  w  części  pisemnej  na  poziomie  podstawowym i wyników  procentowych z poszczególnych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym wyższych niż średnia wojewódzka dla danego typu szkoły,

 

Wysokość stypendium nie może być niższa niż 1 000 zł i jest uzależniona od osiągnięć ucznia oraz środków przeznaczonych na ten cel w  budżecie miasta Płocka na dany rok budżetowy. W przypadku uzyskania przez ucznia tytułu laureata lub finalisty więcej niż jednej olimpiady lub konkursu przedmiotowego lub spełnienia więcej niż jednego z wymaganych warunków, uczeń może otrzymać stypendium w kwocie wyższej, jednak nie więcej niż 6 000zł.

 

STYPENDIA USTAWOWE

 

 • STYPENDIA SZKOLNE

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:

 • zamieszkujący na terenie miasta Płocka,
 • uczący się w szkołach publicznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
  bezrobocie,
             niepełnosprawność,
             ciężka lub długotrwała choroba,
             wielodzietność,
             brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
             alkoholizm lub narkomania,
             rodzina jest niepełna,
             inne zdarzenie losowe o charakterze trwałym.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

Wysokość stypendium szkolnego – jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł i nie może przekraczać 248,00 zł miesięcznie.

 

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.,
 • całkowitego lub częściowego porycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
 • pieniężnej, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe. 

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym i może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi (słuchaczowi), który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, gdy łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych stypendiów przekracza 2.480 zł (w przypadku słuchaczy kolegiów – 2.232 zł).

 

WAŻNE!!!
Zgodnie z Regulaminem wypłatę stypendium szkolnego wstrzymuje się m.in. po przekroczeniu przez ucznia limitu godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych ustalonego przez dyrektora szkoły na każdy rok szkolny.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do dnia 15 września każdego roku:

 • w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka o ile jej siedziba znajduje się na terenie Miasta Płocka,
 • w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeżeli siedziba szkoły znajduje się
  poza granicami Miasta Płocka.

 

 • ZASIŁKI LOSOWE

Zasiłek losowy (szkolny) może otrzymać uczeń:

 • zamieszkały na terenie miasta Płocka,
 • uczący się w szkołach publicznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

„Zdarzeniem losowym” kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne od losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja, tj. stanie się ofiarą przestępstwa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, ale również pożar, gradobicie.
 
Wysokość zasiłku szkolnego zależy od przedstawionej sytuacji, jednakże nie może przekroczyć kwoty 620 zł. Zasiłek szkolny może być przyznany, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, w formie:

 • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć:

 • w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka o ile jej siedziba znajduje się na terenie Miasta Płocka,
 • w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeżeli siedziba szkoły znajduje się poza granicami Miasta Płocka.

 

 • STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE LUB W SPORCIE

 

O stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie może ubiegać się każdy uczeń szkoły publicznej prowadzonej przez Miasto Płock (z wyjątkiem uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz absolwentów wszystkich typów szkół) lub słuchacz kolegium bez względu na miejsce zamieszkania.

Stypendia  za wyniki w nauce lub w sporcie przyznaje się dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu każdego semestru.

Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie nie trzeba składać żadnych wniosków. 

Można otrzymać niezależnie i równocześnie obydwa stypendia:
– jedno za wyniki w nauce,
– drugie za osiągnięcia sportowe.

 

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium za osiągnięcia w sporcie może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
 
Stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie przyznaje dyrektor szkoły.

Średnią ocen kwalifikującą do otrzymania stypendium ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

Stypendia wypłacane są jednorazowo, odpowiednio w terminach:
1) za pierwszy semestr roku szkolnego – po zakończeniu semestru;
2) za drugi semestr – po zakończeniu semestru (we wrześniu).

O przeznaczeniu stypendiów decyduje uczeń – stypendysta.
Stypendia wypłacane są w gotówce, w wysokości 150 zł na semestr.

Stypendia motywacyjne w całości finansowane są przez organ prowadzący szkoły, tzn. Miasto Płock. W 2022 roku stypendium otrzymało 3.000 stypendystów w wysokości po 150 zł .