Stypendia

Stypendia w roku szkolnym 2018/2019 –

wszelkie informacje w bibliotece szkolnej

 

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA

STYPENDIÓW MIEJSKICH

Do ubiegania się o stypendium miejskie uprawnieni są uczniowie:

 • uczęszczający do szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, które są prowadzone lub dotowane przez Miasto Płock oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, do czasu ukończenia kształcenia,
 • posiadający dochód na osobę w rodzinie poniżej 3.000 zł BRUTTO,
 • osiągający dobre wyniki nauczania, tzn. średnia ocen co najmniej:
  5,00 w szkole podstawowej klasy IV – VI,
          4,75 w szkole podstawowej klasy VII – VIII,
          4,30 w gimnazjum,
          4,00 w szkołach ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych,
 • posiadający co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
 • posiadający rachunek bankowy – przy czym uczniowie w wieku przed ukończeniem 13 lat oraz uczniowie niepełnosprawni, bez względu na wiek, mogą korzystać z rachunków założonych przez rodziców bądź opiekunów.

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, zaś obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej.
Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

Średnia wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia obejmująca określone trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku, tj.: październik, listopad, grudzień lub marzec, kwiecień, maj – w zależności od terminu jego złożenia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium miejskie powinna być poniżej 3.000 zł BRUTTO.
 
Stypendium miejskie przyznawane jest każdorazowo na semestr, wyłącznie w formie świadczenia pieniężnego przekazywanego w równych ratach miesięcznych przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy stypendysty w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc.
 
Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych lub gimnazjów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium na I semestr, tj. w czerwcu do ostatniego dnia  zajęć dydaktyczno – wychowawczych, mają obowiązek dostarczyć w terminie do dnia 5 września do ZJO zaświadczenie o kontynuacji nauki odpowiednio w szkole ponadpodstawowej.

Zgodnie z Regulaminem wypłatę stypendium miejskiego wstrzymuje się po przekroczeniu przez ucznia 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze, ponadto umyślne podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przez wnioskodawcę w danych mających wpływ na ustalenie uprawnień lub wysokość stypendium, skutkuje bezterminowym wykluczeniem ucznia z programu stypendium miejskiego, co oznacza, że wnioski o przyznanie stypendium, składane przez takiego ucznia lub jego rodziców w kolejnych edycjach, nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie stypendiów miejskich można składać w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock w terminach:

 • na I semestr roku szkolnego – do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych 19 czerwca 2019 r. (średni dochód – marzec, kwiecień, maj),
 • na II semestr roku szkolnego – do 5 lutego (średni dochód – październik, listopad, grudzień).

Ważne!!!
Stypendium miejskie jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 18 % dopiero po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku. Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną – 3.800 zł – przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za 2019 rok może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł.

 

Wniosek do pobrania:

http://zjoplock.pl/uploads/files/stypendia/miejskie_wniosek_VI_2019.pdf

 

 

 • Stypendia miejskie

Stypendia miejskie przyznawane są uczniom zameldowanym na terenie miasta Płocka, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – dochód poniżej 2.100 zł miesięcznie na osobę w rodzinie oraz osiągającym dobre wyniki nauczania.

Wnioski o przyznanie stypendiów miejskich można składać w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock w terminach:

na I semestr r. szkolnego – do 30 czerwca (średni dochód – marzec, kwiecień, maj),

na II semestr r. szkolnego – do 15 lutego (średni dochód – listopad, grudzień, styczeń). 

 

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane są dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu każdego semestru bez konieczności składania wniosku. Stypendia otrzymują uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Miasto Płock bez względu na miejsce zamieszkania, z wyj. uczniów klas I – III szkół podstawowych i absolwentów wszystkich typów szkół. Stypendia wypłacane są w gotówce, w wysokości 100 zł.

 

Stypendia szkolne mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Płocka i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – dochód nie większy niż 514 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do dnia 15 września każdego roku w szkołach lub w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeśli siedziba szkoły znajduje się poza granicami miasta.

Wysokość stypendium szkolnego – jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł i nie może przekraczać 248,00 zł miesięcznie.

 

 • Zasiłki losowe finansowane z budżetu miasta Płocka i budżetu Państwa

Zasiłki losowe mogą być przyznane uczniom, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, zamieszkałym na terenie miasta Płocka, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek losowy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w szkołach lub w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeśli siedziba szkoły znajduje się poza granicami miasta.

 • Stypendia unijne finansowane ze środków unijnych i budżetu Państwa

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego. Celem szczegółowym projektu jest realizacja wsparcia dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.