Stypendia w roku szkolnym 2022/2023

 • Płocka Szansa Edukacyjna

O stypendium j mogą ubiegać się uczniowie:

 • uczęszczający do szkół dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, do czasu ukończenia kształcenia,
 • posiadający dochód na osobę w rodzinie poniżej 3.100 zł,
 • osiągający dobre wyniki nauczania, tzn. średnia ocen co najmniej:

4,50 w szkołach ponadpodstawowych,

 • posiadający rachunek bankowy – przy czym może to być rachunek bankowy ucznia lub osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Stypendium Płockiej szansy edukacyjnej przyznawane jest każdorazowo na semestr, tj. okres pięciu miesięcy, wyłącznie w formie świadczenia pieniężnego przekazywanego przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy w następujących transzach:

Wniosek o przyznanie stypendium Płockiej Szansy Edukacyjnej można złożyć w terminach:

 • w czerwcu do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych – stypendium na I semestr roku szkolnego (średni dochód – za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj)
 • do 5 dnia lutego– stypendium na II semestr roku szkolnego (średni dochód – za sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień)

UWAGA – program nie przewiduje innego terminu naboru wniosków, wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na stronie:  https://zjoplock.pl/stypendia/miejskie.html

 • Płockie Talenty

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych o znaczących osiągnięciach edukacyjnych pobierających naukę na terenie miasta Płocka, począwszy od roku szkolnego 2021/2022.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół dla młodzieży kształcących w formie dziennej – ogólnodostępnych lub artystycznych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, publicznych lub niepublicznych prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock oraz publicznych lub niepublicznych szkół artystycznych o uprawieniach szkół publicznych, które otrzymują dotację z budżetu państwa zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.

Stypendium Płockie Talenty może być przyznane uczniom spełniającym poniższe warunki:

 1. uzyskanie  tytułu   laureata   lub   finalisty   ogólnopolskiej   olimpiady   przedmiotowej   wymienionej w komunikacie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na dany rok szkolnyw sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz uprawniających odpowiednio do:
  • zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z  danego przedmiotu,
  • przyjmowania laureatów i  finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe,
 2. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
 3. uzyskanie na egzaminie maturalnym, w części pisemnej, z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym wyniku procentowego wyższego niż 85% z każdego przedmiotu,
 4. uzyskanie na egzaminie maturalnym, w części pisemnej, wyników procentowych z poszczególnych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym wyższych niż średnia wojewódzka dla danego typu szkoły i najwyższych, łącznych wyników procentowych ze wszystkich tych przedmiotów w skali miasta Płocka,
 5. uzyskanie na maturze międzynarodowejwyniku nie niższego niż 40 punktów (tzw. prestiżowy sukces),
 6. uzyskanie na egzaminie ósmoklasistywyników procentowych z poszczególnych przedmiotów wyższych niż średnia wojewódzka i najwyższych, łącznych wyników procentowych ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem w skali miasta Płocka,
 7. uzyskanie najlepszego wyniku procentowego w danej szkole na egzaminie maturalnymze wszystkich przedmiotów  zdawanych  w  części  pisemnej  na  poziomie  podstawowym  i  wyników  procentowych z poszczególnych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym wyższych niż średnia wojewódzka dla danego typu szkoły,
 8. uzyskanie najlepszego wyniku procentowego w danej szkole na egzaminie ósmoklasistyze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty i wyników procentowych z poszczególnych przedmiotów wyższych niż średnia wojewódzka.

Wysokość stypendium nie może być niższa niż 1 000 zł i jest uzależniona od osiągnięć ucznia oraz środków przeznaczonych na ten cel w  budżecie miasta Płocka na dany rok budżetowy.

Stypendium „Płockie Talenty” przyznawane jest na wniosek dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń – do wniosku dołączane są kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium składane są przez dyrektorów szkół do ZJO w terminie do 20 lipca danego roku szkolnego.

Wysokość stypendium rekomenduje Komisja oceny wniosków, a zatwierdza Prezydent Miasta Płocka.

Stypendium przekazywane będzie przelewem, na wskazany we wniosku rachunek bankowy stypendysty lub jego rodzica/opiekuna prawnego, w terminie do dnia 25 września kolejnego roku szkolnego.

STYPENDIA USTAWOWE

 • Za wyniki w nauce lub sporcie

Stypendia  za wyniki w nauce lub w sporcie przyznaje się dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu każdego semestru.

Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie nie trzeba składać żadnych wniosków. Można otrzymać niezależnie i równocześnie obydwa stypendia:
– jedno za wyniki w nauce,
– drugie za osiągnięcia sportowe.

 • Stypendium za wyniki w naucemoże być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
 • Stypendium za osiągnięcia w sporciemoże być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.Stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie przyznaje dyrektor szkoły.
 • Średnią ocen kwalifikującą do otrzymania stypendium ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
 • Stypendia wypłacane są jednorazowo, odpowiednio w terminach:
  1) za pierwszy semestr roku szkolnego – po zakończeniu semestru;
  2) za drugi semestr – po zakończeniu semestru (we wrześniu).
 • O przeznaczeniu stypendiów decyduje uczeń – stypendysta.

Stypendia wypłacane są w gotówce, w wysokości 150 zł na semestr.

 Stypendium szkolne(ustawowe)

Stypendia szkolne mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Płocka i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – dochód nie większy niż 600 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do dnia 15 września każdego roku.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:

 • zamieszkujący na terenie miasta Płocka,
 • uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
  bezrobocie,
            niepełnosprawność,
            ciężka lub długotrwała choroba,
            wielodzietność,
            brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
            alkoholizm lub narkomania,
            rodzina jest niepełna,
             inne zdarzenie losowe o charakterze trwałym.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

Wysokość stypendium szkolnego – jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł i nie może przekraczać 248,00 zł miesięcznie.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.,
 • całkowitego lub częściowego porycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
 • pieniężnej, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym i może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

WAŻNE !!!
Zgodnie z Regulaminem wypłatę stypendium szkolnego wstrzymuje się m.in. po przekroczeniu przez ucznia limitu godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych ustalonego przez dyrektora szkoły na każdy rok szkolny.

 

Szczegółowe informacje na stronie https://zjoplock.pl/stypendia/ustawowe/szkolne.html

 • Zasiłek losowy (szkolny)

Zasiłek losowy (szkolny) może otrzymać uczeń:

 • zamieszkały na terenie miasta Płocka,
 • uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

„Zdarzeniem losowym” kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne od losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja, tj. stanie się ofiarą przestępstwa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, ale również pożar, gradobicie.

Wysokość zasiłku szkolnego zależy od przedstawionej sytuacji, jednakże nie może przekroczyć kwoty 620 zł. Zasiłek szkolny może być przyznany, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, w formie:

 • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć:

 • w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka o ile jej siedziba znajduje się na terenie Miasta Płocka,
 • w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeżeli siedziba szkoły znajduje się poza granicami Miasta Płocka