Stypendia

Stypendia w roku szkolnym 2017/2018

Informujemy, że istnieje dodatkowa możliwość ubiegania się o otrzymanie stypendium szkolnego ustawowego.

Jeżeli sytuacja materialna rodziny po wrześniu 2017 r. uległa zmianie i obecny miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 514 zł. netto, można złożyć wniosek o przyznanie w/w stypendium. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i przedstawiać aktualną sytuację materialną ucznia.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się po wnioski do biblioteki szkolnej. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2018r.

Stypendia miejskie

Stypendia miejskie przyznawane są uczniom zameldowanym na terenie miasta Płocka, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – dochód poniżej 2.000 zł miesięcznie na osobę w rodzinie oraz osiągającym dobre wyniki nauczania. Wnioski o przyznanie stypendiów miejskich można składać w szkołach po zakończeniu semestru w terminach odpowiednio do 15 lutego lub do 30 czerwca każdego roku.

Stypendia motywacyjne

finansowane w 100% z budżetu miasta Płocka

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane są dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu każdego semestru bez konieczności składania wniosku. Stypendia otrzymują uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Miasto Płock bez względu na miejsce zamieszkania, z wyj. uczniów klas I – III szkół podstawowych i absolwentów wszystkich typów szkół.

Stypendia szkolne
finansowane z budżetu miasta Płocka i budżetu Państwa

Stypendia szkolne mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Płocka i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – dochód nie większy niż 514 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do dnia 15 września każdego roku w szkołach lub w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeśli siedziba szkoły znajduje się poza granicami miasta.

Zasiłki losowe
finansowane z budżetu miasta Płocka i budżetu Państwa
Zasiłki losowe mogą być przyznane uczniom, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, zamieszkałym na terenie miasta Płocka, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek losowy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w szkołach lub w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeśli siedziba szkoły znajduje się poza granicami miasta.

Stypendia unijne

finansowane ze środków unijnych i budżetu Państwa
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego. Celem szczegółowym projektu jest realizacja wsparcia dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.

Wyprawka szkolna 2017/2018

Dofinansowanie mogą otrzymać, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018, w terminie do 29 września 2017 r. 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnie psychologiczno-pedagogiczną oraz przedłożyć dowód zakupu.

W celu ułatwienia ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych Oddział Edukacji przygotował wzór wniosku (do pobrania) o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. pn. ”Wyprawka szkolna” wraz z instrukcją.

Szczegółowych informacji w zakresie zasad składania wniosków można uzyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna” lub w Oddziale Edukacji pod nr tel. 367 17 03 oraz w zakładce Edukacja na stronie www.plock.eu.