Stypendia

Stypendia w roku szkolnym 2016/2017

 

STYPENDIA MIEJSKIE – czerwiec 2017

Do ubiegania się o stypendium miejskie uprawnieni są uczniowie:

 • zameldowani na terenie miasta Płocka,
 • posiadający dochód na osobę w rodzinie poniżej 2.000 zł netto,
 • osiągający dobre wyniki nauczania, tzn. średnia ocen powyżej:  4,30 w gimnazjum i 3,80 w szkole ponadgimnazjalnej,
 • posiadający co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
 • posiadający rachunek bankowy.

Średnia wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia obejmująca ostatnie trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku,  tj.: marzec, kwiecień, maj uprawniająca do ubiegania się o stypendium miejskie powinna być poniżej 2.000 zł netto.

Stypendium miejskie przyznawane jest każdorazowo na semestr, to jest na okres 5 miesięcy: od września do stycznia lub od lutego do czerwca.

Wniosek o przyznanie stypendium miejskiego dla uczniów za II semestr roku szkolnego 2016/2017 będzie dostępny po 5 czerwca br. na stronie: http://zjoplock.pl/stypendia/miejskie.html.  W bibliotece wniosek będzie dostępny od 9 czerwca br.

Wnioski o przyznanie stypendiów miejskich można składać w bibliotece szkolnej do 30 czerwca br.

Więcej informacji na stronie: http://zjoplock.pl/stypendia/miejskie.html

 

Stypendia motywacyjne

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane są dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu każdego semestru bez konieczności składania wniosku. Stypendia otrzymują uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Miasto Płock bez względu na miejsce zamieszkania, z wyjątkiem uczniów klas I – III szkół podstawowych i absolwentów wszystkich typów szkół.

 

STYPENDIA MIEJSKIE ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2016/17

Do ubiegania się o stypendium miejskie uprawnieni są uczniowie:

 • zameldowani na terenie miasta Płocka,
 • uczęszczający do szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, które są prowadzone lub dotowane przez Miasto Płock oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, do czasu ukończenia kształcenia,
 • posiadający dochód na osobę w rodzinie poniżej 2.000 zł netto,
 • osiągający dobre wyniki nauczania, tzn. średnia ocen powyżej:
  4,75 w szkole podstawowej,
  4,30 w gimnazjum,
  3,80 w szkole ponadgimnazjalnej,
 • posiadający co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
 • posiadający rachunek bankowy – przy czym uczniowie w wieku przed ukończeniem 13 lat oraz uczniowie niepełnosprawni, bez względu na wiek, mogą korzystać z rachunków założonych przez rodziców bądź opiekunów.

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, zaś obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej.
Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

Średnia wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia obejmująca ostatnie trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku, tj.: listopad, grudzień, styczeń lub marzec, kwiecień, maj – w zależności od terminu jego złożenia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium miejskie powinna być poniżej 2.000 zł netto, tj. wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm).
 
Stypendium miejskie przyznawane jest każdorazowo na semestr, wyłącznie w formie świadczenia pieniężnego przekazywanego w równych ratach miesięcznych przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy stypendysty w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc.
 
Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych lub gimnazjów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium na I semestr, tj. do dnia 30 czerwca, mają obowiązek dostarczyć w terminie do dnia 5 września do ZJO zaświadczenie o kontynuacji nauki odpowiednio w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

Zgodnie z Regulaminem wypłatę stypendium miejskiego wstrzymuje się po przekroczeniu przez ucznia 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze, ponadto umyślne podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przez wnioskodawcę w danych mających wpływ na ustalenie uprawnień lub wysokość stypendium, skutkuje bezterminowym wykluczeniem ucznia z programu stypendium miejskiego, co oznacza, że wnioski o przyznanie stypendium, składane przez takiego ucznia lub jego rodziców w kolejnych edycjach, nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie stypendiów miejskich można składać w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock w terminach:

 • na I semestr roku szkolnego – do 30 czerwca (średni dochód – marzec, kwiecień, maj),
 • na II semestr roku szkolnego – do 15 lutego (średni dochód – listopad, grudzien, styczeń). 

Ważne !!!
Stypendium miejskie jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 18 % dopiero po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną – 3.800 zł – przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za 2016 rok może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł

Aktualny wniosek dostępny będzie po 29 stycznia br. w szkolnej bibliotece lub na stronie: http://zjoplock.pl/stypendia/miejskie.html

 

Stypendia szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składane są do dnia 15 września każdego roku. Jednakże  art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza złożenie wniosku po upływie powyższego terminu. 

Tak więc w chwili obecnej wnioski mogą złożyć rodziny, których dochody we wrześniu przekroczyły kryterium dochodowe, a obecnie mieszczą się do wysokości 514 zł lub rodziny, które z innych ważnych przyczyn nie złożyły wniosku we wrześniu. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i przedstawiać bieżącą sytuację materialną ucznia. 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 dostępny jest w bibliotece szkolnej lub na stronie:

http://zjoplock.pl/uploads/files/stypendia/szkolne_wniosek_styp_16_17_new.pdf

Ewentualne wnioski prosimy dostarczać do biblioteki  do 27 stycznia 2017 r. 

Dodatkowo informujemy, że za okres styczeń – czerwiec decyzje będą wydane prawdopodobnie w maju 2017 roku, zaś do ich rozliczenia będą kwalifikowane rachunki i faktury VAT obejmujące wydatki poniesione od dnia 26 listopada 2016 roku. 

Wyprawka szkolna 2016/2017

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016, poz. 1045 ) oraz uchwałą nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. W roku szkolnym 2016/2017 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów:

1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej (…).

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej (…) dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy – w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

Wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczać uczeń w roku szkolnym 2016/2017, w terminie do dnia 30 września 2016 r. Może go złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wnioski można pobrać ze strony www.plock.eu z zakładki EDUKACJA WYPRAWKA SZKOLNA lub w szkole, do której uczęszczać będzie uczeń.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Analizy zasadności wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje dyrektor szkoły.

Pomoc przysługuje uczniom bez względu na sytuację materialną do wysokości kwot określonych w załączonej tabeli.

Zwrot kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT, rachunku, paragonu) lub oświadczenia o dokonanym zakupie. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”.

Szczegółowych informacji w zakresie zasad składania wniosków można uzyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna” lub w Oddziale Edukacji pod nr tel. 24 367 17 03.

Zasiłki losowe

Zasiłki losowe mogą być przyznane uczniom, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, zamieszkałym na terenie miasta Płocka, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Termin: O zasiłek losowy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w bibliotece szkolnej.

Więcej informacji na stronie www.ppo.zjoplock.pl