Stypendia

Stypendia w roku szkolnym 2021/2022 –

szczegółowe informacje w bibliotece szkolnej

 

Płocka Szansa Edukacyjna

Do ubiegania się o stypendium miejskie uprawnieni są uczniowie:

 • uczęszczający do szkół dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, do czasu ukończenia kształcenia,
 • posiadający dochód na osobę w rodzinie poniżej 3.100 zł,
 • osiągający dobre wyniki nauczania, tzn. średnia ocen co najmniej:
  5,20 w szkole podstawowej klasy IV – VI,
          5,00 w szkole podstawowej klasy VII – VIII,

          4,50 w szkołach ponadpodstawowych,
 • posiadający rachunek bankowy – przy czym może to być rachunek bankowy ucznia lub osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Wniosek o przyznanie stypendium Płockiej Szansy Edukacyjnej można złożyć w terminach:

 • w czerwcudo ostatniego dnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych – stypendium na I semestr roku szkolnego (średni dochód – za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj)
 • do 5 dnia lutego– stypendium na II semestr roku szkolnego (średni dochód – za sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień)

UWAGA – program nie przewiduje innego terminu naboru wniosków, wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje na stronie:  https://zjoplock.pl/stypendia/miejskie.html

 STYPENDIA USTAWOWE

Stypendia motywacyjne finansowane w 100% z budżetu miasta Płocka.

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane są dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu każdego półrocza bez konieczności składania wniosku. Stypendia otrzymują uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Miasto Płock bez względu na miejsce zamieszkania, z wyj. uczniów klas I – III szkół podstawowych i absolwentów wszystkich typów szkół.

 

Stypendia przyznawane są uczniom osiągającym bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce albo osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz posiadającym co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
 
Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Stypendia wypłacane są jednorazowo, odpowiednio w terminach:
1) za pierwsze półrocze roku szkolnego – po zakończeniu półrocza;
2) za drugie półrocze – po zakończeniu półrocza (we wrześniu).

O przeznaczeniu stypendiów decyduje uczeń – stypendysta.
Stypendia wypłacane są w gotówce, w wysokości 100 zł.

Stypendia szkolne finansowane z budżetu miasta Płocka i budżetu Państwa

Stypendia szkolne mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Płocka i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – dochód nie większy niż 528 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do dnia 15 września każdego roku.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:

 • zamieszkujący na terenie miasta Płocka,
 • uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
  bezrobocie,
            niepełnosprawność,
            ciężka lub długotrwała choroba,
            wielodzietność,
            brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
            alkoholizm lub narkomania,
            rodzina jest niepełna,
             inne zdarzenie losowe o charakterze trwałym.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).

Wysokość stypendium szkolnego – jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł i nie może przekraczać 248,00 zł miesięcznie.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.,
 • całkowitego lub częściowego porycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
 • pieniężnej, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe. 

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym i może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi (słuchaczowi), który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, gdy łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych stypendiów przekracza 2.480 zł (w przypadku słuchaczy kolegiów – 2.232 zł).

WAŻNE !!!
Zgodnie z Regulaminem wypłatę stypendium szkolnego wstrzymuje się m.in. po przekroczeniu przez ucznia limitu godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych ustalonego przez dyrektora szkoły na każdy rok szkolny.

 

Szczegółowe informacje na stronie https://zjoplock.pl/stypendia/ustawowe/szkolne.html

 

Zasiłki losowe finansowane z budżetu miasta Płocka i budżetu Państwa


Zasiłek losowy (szkolny) może otrzymać uczeń:

 • zamieszkały na terenie miasta Płocka,
 • uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

„Zdarzeniem losowym” kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne od losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja, tj. stanie się ofiarą przestępstwa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, ale również pożar, gradobicie.
 
Wysokość zasiłku szkolnego zależy od przedstawionej sytuacji, jednakże nie może przekroczyć kwoty 620 zł. Zasiłek szkolny może być przyznany, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, w formie:

 • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć:

 • w sekretariacie szkoły, kolegium lub ośrodka o ile jej siedziba znajduje się na terenie Miasta Płocka,
 • w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeżeli siedziba szkoły znajduje się poza granicami Miasta Płocka

Stypendia unijne finansowane ze środków unijnych i budżetu Państwa.

Mazowiecki program stypendialny – najlepsza inwestycja w człowieka skierowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego. Celem projektu jest realizacja wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.