Stypendia

Stypendia w roku szkolnym 2018/2019 –

wszelkie informacje w bibliotece szkolnej

  • Stypendia miejskie

Stypendia miejskie przyznawane są uczniom zameldowanym na terenie miasta Płocka, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – dochód poniżej 2.100 zł miesięcznie na osobę w rodzinie oraz osiągającym dobre wyniki nauczania.

Wnioski o przyznanie stypendiów miejskich można składać w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock w terminach:

na I semestr r. szkolnego – do 30 czerwca (średni dochód – marzec, kwiecień, maj),

na II semestr r. szkolnego – do 15 lutego (średni dochód – listopad, grudzień, styczeń). 

 

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane są dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu każdego semestru bez konieczności składania wniosku. Stypendia otrzymują uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Miasto Płock bez względu na miejsce zamieszkania, z wyj. uczniów klas I – III szkół podstawowych i absolwentów wszystkich typów szkół. Stypendia wypłacane są w gotówce, w wysokości 100 zł.

 

Stypendia szkolne mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Płocka i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – dochód nie większy niż 514 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do dnia 15 września każdego roku w szkołach lub w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeśli siedziba szkoły znajduje się poza granicami miasta.

Wysokość stypendium szkolnego – jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł i nie może przekraczać 248,00 zł miesięcznie.

 

  • Zasiłki losowe finansowane z budżetu miasta Płocka i budżetu Państwa

Zasiłki losowe mogą być przyznane uczniom, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, zamieszkałym na terenie miasta Płocka, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek losowy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w szkołach lub w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeśli siedziba szkoły znajduje się poza granicami miasta.

  • Stypendia unijne finansowane ze środków unijnych i budżetu Państwa

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego. Celem szczegółowym projektu jest realizacja wsparcia dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.