SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY

„ROK 2019 – ROKIEM MATEMATYKI”

Regulamin konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
 2. Organizatorami konkursu są nauczyciele III LO – p. Robert Kamiński,  p. Bogdan Majewski, p. Ewa Stanowska, p. Jolanta Torbicka.
 3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i informatycznych poprzez:
 • pogłębianie wiedzy matematycznej i informatycznej,
 • rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką,
 • zachęcanie uczniów do szukania powiązań matematyki z innymi dziedzinami,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie prezentacji multimedialnej ukazującej wybrane zagadnienie z obszaru matematyki i jego zastosowanie w innych dziedzinach życia społecznego, gospodarki, technologii, muzyki, sztuki.
 2. Prace muszą być wykonywane indywidualnie. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w wyżej wymienionych programach. Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorze pracy (na ostatnich slajdach prezentacji). Praca powinna zawierać od 15 do 20 slajdów.
 3. Prace konkursowe muszą być oryginalne. Nie mogą zawierać elementów chronionych prawami autorskimi.
 4. Przebieg konkursu
  • Do dnia 13 grudnia 2019 r. (piątek) uczestnicy konkursu dostarczają pliki nagrane na płytę CD z prezentacją do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej lub swojego nauczyciela informatyki.
  • Prace przekazane w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
  • Komisja Konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:
   • zgodność z tematem: 0– 5 pkt.
   • walory edukacyjne: 0 – 5 pkt.
   • pomysłowość/oryginalność: 0 – 5 pkt.
   • sprawność warsztatowa: 0 – 5 pkt.
  • Komisja Konkursowa ustali listę wyróżnionych i opublikuje na szkolnej stronie internetowej.

8. Każdy wyróżniony uczestnik konkursu otrzyma ocenę celującą z informatyki jako ocenę bieżącą w I półroczu roku szkolnego 2019/2020.

9. Postanowienia końcowe

  • Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu.
  • Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.
  • Przekazanie prac do oceny jest równoznaczne z akceptację powyższego regulaminu i wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac przez szkołę.

Wyniki konkursu

I miejsce – Monika Owsik 1e3 (op. Robert Kamiński)

II miejsce – Aleksandra Szczepańska 1c4 (op. Robert Kamiński)

III miejsce – Julia Lorkowska 1a3 (op. Bogdan Majewski)